Latihan Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

Berikut ini latihan soal Bahasa Jawa kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Bahasa Jawa kelas 4 Semester 1 ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Kerjakan latihan soal Bahasa Jawa kelas 4 Semester 1 ini secara mandiri terlebih dahulu.

Orang tua/wali dapat membantu proses belajar siswa dengan melihat pada kunci jawaban. Latihan soal ini dapat digunakan untuk persiapan menghadapi ujian di sekolah. 1. Guyub rukun bisa digambarake kaya barang, yaiku….

A. Pager b. Saka/cagak c. Genthong d. Sapu sada Latihan Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban SOAL dan KUNCI JAWABAN Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka, Latihan Sumatif SAT

Latihan Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawaban Mahasiswi di NTT Aborsi Kandungan 8 Bulan, Kasus Terbongkar Berawal Penemuan Potongan Tubuh Janin Halaman 3 Latihan Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

Soal Latihan Ulangan Bahasa Jawa Kelas 5 Lengkap Kunci Jawaban Semester 2 Kurikulum Merdeka SOAL UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Latihan SAS PAS Semester Genap 2024 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka: Pilihan Ganda

2. Jronong nulis geguritan kudu digatekake dhiksi. Tegese “dhiksi “ yaiku…. A. Penganggone wirama b. Penganggone basa c. Pengangen angen d. Pamilihan tembung 3. Piweling/pesen ing sajerone geguritan diarani ….

A. alur b. Tema c. Amanat d. Latar 4. Jroning nulis geguritan kudu digatekake dhiksi. Tegese "dhiksi" yaiku …. A. Penganggone wirama b. Penganggone basa c. Pengangen angen d. Pamilihan tembung

5. Pakaryan ngowahi wujud teks geguritan dadi wujud teks gancaran (prosa/crita) diarani …. A. Ngowahi crita b. Prosa/crita c. Ngarang crita d. Parafrase 6. Wong kang nulis utawa ngarang geguritan kasebut…

A. Guritan b. Panggurit c. Pangarit d. Pembyawara 7. Tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe diarani…. A.Wirama b. Purwakanthi c. Surasa d. Sastra

8. Urip ing masyarakat ora oleh emban cindhe emban siladan. Tegese emban cindhe emban siladan yaiku…. A. Pilih kasih utawa ora adil marang siji lan sijine b. Gampang molah malih atine c. Gawe rerusuh ana ing panggonan kang tata tentrem d. Ngendelake kekuwatane, kaluhurane, lan kapintarane 9. Endhek dhuwur, cendhak dawa, alus kasare swara sing diucapake nalika maca geguritan diarani ….

A. Wirama b. Wiraga c. Wirasa d. Wicara 10. Puisi basa Jawa gagrag anyar kang ora kaiket dening paugeran (aturan) sing gumathok diarani…. A. Geguritan b. Cerkak c. Tembang macapat d. Gancaran

1. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo krama alus! A. Puntadewa iku anake Prabu Pandhu Dewanata. B. Yudhistira iku ratu sing ora duwe mungsuh.

C. Pandhawa iku cacahe ana lima. A. Puntadewa punika putranipun Prabu Pandhu Dewanata. B. Yudhistira punika ratu ingkang mboten kagungan mengsah.

C. Pandhawa punika cacahipun wonten gangsal. 2. Wacanen geguritan ing ngisor iki! Bocah Sekolah

Bocah bocah kebeh bae, Kang sregep ing sekolahe, Aja lali ajarane,

Elingana salawase. Saben sore iku kudu, Ndisikake padha sinau,

Perlune yen sesuk mlebu, Ajarane kabeh klebu. Sawise sinau maca,

Nuli etung sawatara, Anglantipe apalannya. (Kapethik saka: Riana Wati, Kumpulan Geguritan)

Tulisen isine geguritan ing dhuwur! Ngelingake bocah sekolah supaya pada sregep sinau. (Jawaban Kebijaksanaan Guru) 3. Gatekna wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan no. 3 4!

Pandhawa sing nomer telu yaiku Raden Arjuna. Raden Arjuna iku Puterane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi. Kakange Raden Arjuna sing nomer siji yaiku Raden Puntadewa. Nomer loro yaiku Raden Werkudara. Raden Puntadewa lan Raden Werkudara iku tunggal Bapa lan Ibu. Arjuna uga duwe adhi, adhine ana loro yaiku Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa iku tunggal bapa nanging beda ibu. Ibune yaiku Dewi Madrim. Aranana sedulure Prabu Yudhistira kang kalebu kadang Pandhawa! Raden Werkudara, Raden Arjuna, Raden Nakula, lan Raden Sadewa

4. Sinten asmanipun bapak kaliyan ibunipun Prabu Yudhistira? Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi 5. Gawea geguritan kang awujud parikan!

Wajik kletik gula jawa , Lewih becik sing prasaja Utawa Timun, diiris –iris Gumune, ora uwis uwis Utawa Mlaku mlaku tuku kalender Ayo pada sinau supaya pinter (Jawaban Kebijaksanaan Guru) Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *